Het onderwerp professionalisering vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsafspraken. De bestuursakkoorden uit 2011 en 2012 hebben binnen de mbo-scholen eerder ook al geleid tot veel aandacht voor professionalisering.

Professionalisering gaat over de begeleiding en ontwikkeling van docenten en de aansluiting van de professional met het bedrijfsleven. Het doel is om scholen en docenten in staat te stellen zich optimaal op hun hoofdtaak te richten: het verzorgen van goed onderwijs zonder onnodige (administratieve) lasten en regeldruk.

Professionele ontwikkeling
Docenten, instructeurs en onderwijsmanagers vormen de spil van het onderwijs in het mbo: zij bepalen in hoge mate de onderwijskwaliteit, de leerlingprestaties en de tevredenheid en het welbevinden van leerlingen. Het is daarom belangrijk dat zij bekwaam zijn én blijven, gedurende hun loopbaan investeren in hun professionele ontwikkeling en daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld. Het geven van onderwijs is echter, zeker in het mbo, geen individuele aangelegenheid: onderwijsteams dragen binnen de scholen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs, maar ook voor kwaliteitsborging en -verbetering. Het is daarom belangrijk dat er binnen de teams sprake is van een professionele houding en een lerende cultuur die professionalisering verder stimuleert.

De Lerarenagenda
De Lerarenagenda 2013-2020 is het resultaat van een breed gedragen visie op het leraarschap door leraren, schoolleiders, opleiders, bestuurders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op www.delerarenagenda.nl kunnen onderwijsprofessionals tips, inzichten en ervaringen over het beroep delen. Belangrijke thema’s, met daarbinnen verschillende onderwerpen, zijn ‘een goed begin voor startende leraren’, ‘scholen als lerende organisaties’ en ‘alle leraren bekwaam en bevoegd’. In het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn onder andere afspraken gemaakt over het lerarenregister, over het verbeteren van de pedagogisch-didactische vaardigheden van instructeurs en over het bieden van voldoende tijd en ruimte aan docenten om zich te professionaliseren. Het register is sinds 1 augustus 2017 wettelijk van kracht, maar is door het nieuwe kabinet eind 2018 al weer 'om zeep geholpen'. Wat resteert is een 'Lerarenportfolio', waarmee docenten hun scholingsactiviteiten kunnen bijhouden.

© 2021 MBO in Bedrijf