Aanvullend op Focus op Vakmanschap wil de minister extra investeren in de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Per mbo-school maakt de minister afspraken op maat en stelt ze een investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget beschikbaar (zie ook het thema kwaliteitsafspraken). Daarnaast investeert de minister in kwaliteitsborging, vernieuwd toezicht en standaardisering van examens.

Borging kwaliteit
Het ministerie van OCW ziet de inspectie als het sluitstuk van de borging van kwaliteit. Het versterken van de kwaliteit van de opleidingen ligt in de eerste plaats bij mbo-scholen, docenten en de collegedirecteur als onderwijskundig leider. Scholen kunnen elkaar ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door samen te werken en ‘good practices’ uit te wisselen. Hiertoe wil het ministerie scholen stimuleren zich aan te sluiten bij het Kwaliteitsnetwerk MBO. Het aantal audits en peerreviews kan daarmee toenemen, wat leidt tot een sterkere verbeter- en kwaliteitscultuur binnen de instelling. Daarnaast blijft de professionalisering van het onderwijspersoneel van groot belang. Binnen de kwaliteitsafspraken is hiervoor een investeringsbudget beschikbaar.

Vernieuwd toezicht
Sinds 1 augustus 2017 geldt een nieuw toezichtskader. Doel  is dat iedere school zoveel mogelijk zelf zicht heeft op de eigen kwaliteit en de bestaande risico’s. Naarmate de interne verbetercultuur beter is, wordt de rol van de inspectie kleiner. Binnen het nieuwe toezicht wordt onderscheid gemaakt tussen een waarborgfunctie en een stimuleringsfunctie. Primair wil de inspectie dat de basiskwaliteit van het onderwijs op orde is. Daarbij is niet alleen oog voor de wettelijke deugdelijkheidseisen maar ook voor eigen kwaliteitsambities. Als het gaat om de basiskwaliteit en het financieel beheer wil de inspectie ‘streng’ opereren. Bij de stimuleringsfunctie gaat het om het benutten van het verbeterpotentieel. Bestaat er binnen de school een verbetercultuur? Wordt er stelselmatig gewerkt aan beter onderwijs? Op dit punt wil de inspectie stimulerend opereren.

Kleinschaligheid
Bij het toezicht besteedt de inspectie bijzondere aandacht aan de kleinschaligheid van het onderwijs. Dit vanuit de overtuiging dat kleinschaligheid sterk samenhangt met kwaliteit. Ook is er bijzondere aandacht voor de examencommissies. Het toezicht op de organisatie van de examens krijgt een prominente plek binnen de onderzoeken van de inspectie.

Standaard examinering
Het ministerie van OCW wil de examenkwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verhogen. Examens mogen alleen nog maar afgenomen worden door gecertificeerde examenleveranciers. Als instellingen eigen gemaakte examens willen gebruiken dienen deze eerst extern gevalideerd te worden. Daarnaast investeert het ministerie in de professionalisering van examenfunctionarissen en examencommissies.

© 2021 MBO in Bedrijf