Vanaf komend schooljaar komen scholen in aanmerking voor extra geld als zij goed scoren op de indicator voor studiewaarde. In een filmpje filmpje van de MBO Academie wordt de nieuwe indicator nader toegelicht.

De studiewaarde meet de mate waarin een mbo-school erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hooog mogelijk diploma, gegeven hun vooropleiding. Via de indicator voor studiewaarde worden scholen gestimuleerd het beste uit leerlingen te halen. Naarmate scholen er beter in slagen om leerlingen op een hoog niveau uit te laten stromen, stijgt de studiewaarde. Aan een hoge studiewaarde is ook een financiële beloning gekoppeld. Jaarlijks wordt er tussen de scholen zo'n € 90 miljoen verdeeld volgens deze indicator.

De MBO Academie, die trainingen en conferenties voor het mbo organiseert, nodigde Martin Soeters, coördinerend beleidsmedewerker van de directie MBO van het ministerie van OCW, uit de indicator studiewaarde nader toe te lichten. Hij ging in gesprek met ongeveer dertig onderwijsprofessionals.

© 2021 MBO in Bedrijf