Hoewel het Nederlandse beroepsonderwijs in internationaal opzicht goed presteert, is de kwaliteit van het mbo de afgelopen tien tot vijftien jaar nagenoeg op een gelijk niveau is gebleven.

Toekomstbestendig mbo
Met de implementatie van de maatregelen uit het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 werken mbo-scholen aan een betere onderwijskwaliteit. Om ervoor te zorgen dat het mbo ‘toekomstbestendig’ is, wordt scholen gevraagd aanvullend hierop extra inspanningen te plegen om de kwaliteit verder te verhogen, zoals beschreven in de beleidsbrief Ruim Baan voor Vakmanschap. Het maken van kwaliteitsafspraken met mbo-scholen is hier een onderdeel van.

Kwaliteitsafspraken 
Het doel van de kwaliteitsafspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren door scholen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-scholen. De kwaliteitsafspraken hebben een doorlooptijd van 2015 tot 2019.

Kwaliteitsplan 
Om in aanmerking te komen voor het investeringsbudget, ondertekent de school de overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo en stelt de school een kwaliteitsplan op. Dit kwaliteitsplan gaat over de verbetering van de algemene onderwijskwaliteit en richt zich onder andere op zes landelijk geformuleerde beleidsthema’s: professionalisering (ook van examenfunctionarissen), intensivering van het taal en rekenonderwijs, kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv), excellentie, voortijdig schoolverlaten (vsv), waaronder de kwetsbare jongeren vallen, en studiesucces.

Nieuwe kwaliteitsafspraken
Ook voor de periode 2019-2022 maakt het ministerie weer kwaliteitsafspraken met de mbo-scholen. Zie voor meer informatie de website van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO).

Kijk voor meer informatie op: www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl

© 2021 MBO in Bedrijf