De minister wil innovatie op het mbo stimuleren. Zij verwacht veel van regionale samenwerking met innovatieve bedrijven.

Brainport Eindhoven laat zien dat mbo-scholen in de versterking van de regionale innovatiekracht een belangrijke rol kunnen spelen. Met het Regionaal Investeringsfonds mbo wil de minister deze samenwerking versterken. Voor de periode 2014-2017 is hiervoor € 100 miljoen beschikbaar. De minister gaat ervan uit dat regionale overheden -  gemeenten en provincies - dit bedrag aanvullen tot in totaal € 300 miljoen. Het fonds heeft een verlenging van vier jaar gekregen (de periode 2019-2022). Daarnaast besteedt de minister binnen de kwaliteitsafspraken bijzondere aandacht aan excellentie. Ieders talent moet maximaal benut worden en ook voor toptalent moet ruimte zijn.

Cross-overs
Om de innovatie van het onderwijs verder te stimuleren, wil de minister de mbo-scholen in de gelegenheid stellen om flexibel in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Scheidslijnen tussen sectoren die vandaag logisch zijn, kunnen morgen een sta in de weg zijn. Ook de kwalificatiestructuur kan, ondanks de flexibiliteit die het keuzedeel biedt, innovaties in de weg staan. De minister wil scholen daarom in de gelegenheid stellen innovatieve opleidingen te maken die zijn samengesteld uit onderdelen van meerdere kwalificaties. Een concreet voorbeeld is een opleiding die techniek en zorg met elkaar combineert. Als voorwaarde voor dergelijke ‘cross-overs’ stelt de minister wel dat de bestaande kwalificaties hier onvoldoende ruimte voor bieden.

Aantrekkingskracht mbo
Innovatie en excellentie helpen de aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs te vergroten door meer aandacht te besteden aan topprestaties en rolmodellen te gebruiken waar studenten zich mee kunnen identificeren. Ervaringen met het Siriusprogramma in het hoger onderwijs laten zien dat excellentieprogramma’s bijdragen aan een ambitieuze kwaliteitscultuur en positieve effecten hebben op het gehele onderwijs. Voor scholen die excellentie gaan bevorderen is een jaarlijks bedrag van € 25 miljoen beschikbaar. Alleen scholen die in hun kwaliteitsplan aandacht geven aan excellentie kunnen gebruik maken van deze extra middelen. 

© 2021 MBO in Bedrijf