Onderdeel van de aanpak Voortijdig Schoolverlaten is het thema kwetsbare jongeren. Het gaat hier om jongeren die een verhoogd risico lopen om voortijdig de school te verlaten en daarmee geen startkwalificatie behalen of een plek op de arbeidsmarkt vinden.

Deze problematiek bevindt zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. De jongeren om wie het gaat hebben vaak een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Voor hen is extra aandacht nodig om te zorgen dat ze een diploma halen en een duurzaam arbeidsperspectief krijgen.

Doelgroep
•Jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso, profiel arbeidsmarktgericht) die niet startkwalificatieplichtig zijn. Zij stromen uit naar de arbeidsmarkt of naar de entreeopleiding, maar hebben hier een verhoogd risico om uit te vallen en veelal extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Een startkwalificatie is voor een deel van hen niet haalbaar.
•Jongeren uit de basisberoepsgerichte (bb) leerweg en leerwerktrajecten (lwt) in het vmbo. Zij kunnen doorstromen naar mbo-2, maar hebben vaak extra zorg, tijd of begeleiding nodig. Een startkwalificatie is voor een deel van hen niet haalbaar.
•Jongeren uit de entreeopleiding (voormalig mbo-1). Ze vallen uit of halen een diploma, maar hebben dan nog geen startkwalificatie. Zij stromen vervolgens uit naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding op mbo-2 niveau als ze een diploma hebben gehaald. Een startkwalificatie is dan in principe haalbaar, maar extra tijd, begeleiding en flexibiliteit zijn nodig.
•Jongeren uit de entreeopleiding en mbo-2 opleidingen die cognitief wel in staat zijn tot het halen van een startkwalificatie, maar door omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben om binnenboord te blijven, nog bovenop de bestaande aanpak gericht op voortijdig schoolverlaters.

Invloeden 
Op dit moment spelen er op het terrein van gemeente, zorg en onderwijs ontwikkelingen die van invloed zijn op deze groep, zoals de decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ) en naar samenwerkingsverbanden (passend onderwijs). Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen om juist voor kwetsbare jongeren goede begeleiding te organiseren op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt. In de Kamerbrieven Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek (5 maart 2014) en Ruim baan voor vakmanschap (2 juni 2014) is hieraan aandacht besteed.

Samenwerken
De problematiek manifesteert zich rond de laagste opleidingsniveaus in het mbo. Voor de groep jongeren in een kwetsbare positie kunnen scholen in samenwerking met gemeente, zorg en werkgevers passende steun en begeleiding bieden zowel tijdens het volgen van onderwijs, als wanneer zij de stap naar de arbeidsmarkt maken. Regionale samenwerking is van cruciaal belang wanneer het gaat om het bieden van optimale begeleiding, flexibiliteit en maatwerk aan jongeren in een kwetsbare positie.

© 2021 MBO in Bedrijf